INVESTERARE OCH ÄGARE

Reimnor och Regio Fastigheter


REIMNOR äger och förvaltar fastigheter med Regio som huvudägare. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje-AP-fonden ("AP3") och Brunswick Real Estate. Målet för bolaget är att skapa en fastighetsportfölj med stabil avkastning genom lokalt förankrad förvaltning. 


MER INFORMATION

Regio Fastigheter


REGIOS FILOSOFI

Regios värderingar bottnar i långsiktighet och hållbarhet. Vårt övergripande hållbarhetsmål är att bidra till trygga, klimatsmarta och välmående städer.

För att veta att våra åtgärder tar oss mot målet så mäter vi effekten av det vi gör. Detta gäller för den dagliga förvaltningen så väl som för långsiktiga hållbarhetsmål.


REGIOS SÄTT ATT ARBETA

Vår affärsidé är att skapa en stabil avkastning till våra ägare genom långsiktigt och aktivt ägande av kommersiella fastigheter i regionstäder och storstädernas ytterområden.

För oss innebär en aktiv förvaltning att vi arbetar med ständiga förbättringar och värdehöjande åtgärder. Vi vill finnas nära hyresgästerna och arbetar med lokala samarbetspartners, LAMP (local asset management partner). På så sätt kan vi skapa värde åt både ägare och hyresgäster.


ÄGARE OCH BOLAGSSTYRNING

Regio ägs till majoriteten av Tredje AP-fonden. Brunswick Real Estate är delägare och ansvarar för driften av bolaget.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Den fastställer bolagets beslutsordning, beslutar om förvärv och försäljning av fastigheter samt utvärderar löpande den operativa verksamheten.

Regios VD ansvarar för den operativa styrningen, den löpande förvaltningen och att leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer, anvisningar och beslut


För mer information, se www.regiofastigheter.se