HÅLLBARHET

Här kan ni få mer information om vårt hållbarhetsarbeteHÅLLBARHET LIGGER I FOKUS HOS REIMNOR. VI VILL LÄGGA TID OCH RESURS PÅ MÄTBARA MÅL.TILLSAMMANS MED VÅR SAMARBETSPARTNER REGIO VILL VI SÄKERSTÄLLA ATT VÅRT ARBETE MINSKAR FASTIGHETERNAS NEGATIVA PÅVERKAN PÅ MILJÖN OCH VI VILL BIDRA MED POSITIV FÖRÄNDRING 

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE I PRAKTIKEN

I dagsläget så finns det två typer av miljöcertifieringar när det kommer till fastigheter, driftcertifieringar och nybyggnadscertifieringar.


Vi har jobbat med både och, beroende på vilket skede som byggnaderna eller fastigheterna har förvärvats i.


Om vi har förvärvat råmark för utveckling så har vi jobbat främst med nybyggnationscertifieringar för de byggnader som tillkommit genom exploatering. Här vi huvudsakligen arbetat med systemet Miljöbyggnad.


Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Miljöbyggnad mäter totalt sexton olika värden som sedan granskas av oberoende tredje part innan certifiering ges ut. I systemet mäts energiotgång som ska säkerställa att den inte är för hög, men även att det inte kommer in för mycket eller lite värme i byggnaden, och att el och värme kommer från miljösäkra alternativ. Vid bedömning av innemiljön mäts luftkvaliten, radon mäts, insläppet av dagsljus analyseras m.m. även byggnadsmaterial dokumenteras, och här använder vi SundaHus. När vi jobbar med Miljöbyggnad är vårt mål att uppnå en prestanda som är en bra bit över de satta kraven i enlighet med lagkrav och existerande rekommendationer.


Avseende fastigheter och byggnader som redan är driftsatta, har vi jobbat med driftcertiferingar där vi huvudsakligen valt att använda BREEAM In-Use.


BREEAM In-Use är ett internationellt certifieringssystem för befintliga byggnader avseende hållbarhet. I systemet görs en granskning av byggnaden där bland annat, vatten, hälsa, välbefinnande, luftkvalitet, buller, belysning, brandskydd, avfall och energi granskas och dokumenteras. Regio och Reimnor använder systemet för att mäta påverkan och förbättringar aseende drift och miljöprestanda. När vi jobbar med BREEAM In-Use är vårt mål att uppnå betygsnivån Very Good.


Mestro

Vi använder energi- och koldioxiduppföljningsprogrammet Mestro för att mäta, rapportera och förbättra fastigheternas energiförbrukning så att det går att följa upp, jämföra och hantera på ett enkelt sätt. Mestro är ett effektivt verktyg för att spåra historisk utveckling och underlättar i bevakandet av trender avseende resursförbrukning.

SundaHus

Hållbara materialval är en viktig miljöaspekt vid byggnation, förvaltning och utveckling av fastigheter. För att säkerställa att materialen som används inte har negativ påverkan på miljö eller hälsa har vi genom Regio en verksamhetslicens med Sundahus. Sundahus erbjuder fastighetsägare ett verktyg för att kunna ta medvetna materialval genom ett webbaserat system så att vi kan systematiskt fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.